களுத்துறை மாவட்டத்திற்கான விருப்பு வாக்குகளின் முழுமையான விபரங்கள்

0
42
2020 ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான களுத்துறை மாவட்டத்திற்கான விருப்பு வாக்கு விபரங்கள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இதன் அடிப்படையில் களுத்துறை மாவட்டத்திற்கான அதிக விருப்பு வாக்குகளை பெற்று பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவானோர் விபரம் பின்வருமாறு,

ஶ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன

விதுர விக்ரமநாயக்க – 147,958

ரோஹித அபேகுணவர்தன – 147,472

சஞ்சீவ எதிரிமான்ன – 105,973

பியல் நிஷாந்த – 103,904 ஜயந்த சமரவீர – 100,386

அனூப பஸ்குவல் – 97,777

லலித் எல்லாவல – 76,705

மஹந்த சமரசிங்க – 58,514

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

ராஜித சேனாரத்ன – 77,476

குமார வெல்கம – 77,083