பதவி வெற்றிடம் – Sri Lanka Institute of Textile & Apparel

0
25

Sri Lanka Institute of Textile & Apparel இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

– Accounts Officer

சம்பள அளவு: 71,335/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-08-24

முழு விபரம்: