மட்டக்களப்பு மாவட்டம் இறுதி தேர்தல் முடிவுகள்… வேட்பாளர்களின் தரவரிசை இதுதான்

0
57

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் இறுதி தேர்தல் முடிவுகள்… வேட்பாளர்களின் தரவரிசை இதுதான்

🏠 – ஜனா
🏠 – சாணக்கியன்
⛵️ – சந்திரகாந்தன்
🌳 – நசீர் அகமட்
🌷 – வியாழெந்திரன்